อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

พระคาถาโบราณจากใบลาน

พระคาถาจากผูกใบลานตัวอักษรธรรมอีสาน
พระคาถาที่ได้แปลออกมาจากผูกใบลานตัวหนังสืออักษรธรรมอีสาน ผม ที่คุณสุรศักดิ์เป็นผู้แปลออกมา เนื่องจากว่าเคยไปคุย สนทนากับหลวงตาที่วัดก็เลยนำผูกใบลานตัวอักษรธรรมอีสานมาอ่านดู เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการสวดมนต์ ภาวนา คุณสุรศักดิ์ก็เลยนำมาให้พี่น้องได้อ่านและนำไปใช้

พระคาถา
โอม พรหมมะ นา ตะ นะ ลี มุ นี สา วะ พะ ลัง นาโค สัพพัญญะ ตะ สะ ญา ลัง เว เชยยะ มาลา สัพพะโล สัพพะโลกา ภิ เส กัง มัง รันตุ
พระคาถาพระพุทธเจ้าอธิษฐานบารมี 30 ทัศ กำจัดพระยามารที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์


พระคาถา
โอม รัตตะ นะ ระ เก นะ มา รา ชา ทิ โร วะ เก สะ เล วิ ยะ อะ สัม ภะ โณ
พระคาถาพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระสัพพัญญูแล้วสาธยายพระคาถานี้แผ่นดินไหวหมื่นโลกจักรวาล


พระคาถา
วะ สุ คะ โต สุ คะ ตะ ถา นัง สุ คะ โต สัน ทะ รัม ปิ จา สุ คะ โต นิพ พา นัง สุ คะ ยัน ติ จะ สุ คะ โต เต นะ มา มิ หัง
พระคาถาพระพุทธเจ้าระลึกนึกถึงพระนิพพาน


พระคาถา
ภัน เต เส มะ ติ วา จา มิ ยิ ตะ ระ วะ ระ นัง อะ นุ โร จา เน โป วา อุ ทา ยะ สะ หะ สะ หา ยะเร เป ปัค คะ
พระคาถาให้ภาวนากันยักษ์และให้ภาวนาบูชา


พระคาถา
ทุก ขัง วะ ตะ เม ปา ปะ อะ นิจ จัง ทุก ขัง อะ นา ตา นะ โม พุท ธะ สะ นะ โม ธัม มะ สะ นะโม สัง ฆะ สะ หู ลู หู ลู สะ วา หะ
พระคาถาภาวนาดับ (ปิด) บาปทั้งมวล (ตามความเข้าใจของผู้แปลดับบาปอาจจะแปลว่า ภาวนาให้พิจารณามิให้ทำบาป)


พระคาถา
สี ระ ปะ ปัง มะ ภุม โม โม มุ มะ อุ อุ อะ มะ
พระ คาถาภาวนากันทุกข์ (ตามความเข้าใจของผู้แปลกันทุกข์หน้าจะหมายถึงกันทุกข์ทางใจ ถ้ามีความทุกข์ก็จะต้องภาวนาพระคาถานี้จิตใจจะได้ดีขึ้นและยังได้บุญด้วย)


พระคาถา

มะ อะ อุ ทุ ขัง มะ อะ อุ นิ จัง อุ อะ มะ นะ ตา มะ อะ อุ สี วัง วะ ติ

พระ คาถาภาวนาพระยายมถามมิได้และถ้าตายจะได้ไม่ตกนรก (ตามความเข้าใจของผู้แปลหน้าจะหมายถึงภาวนาแล้วจิตมั่นคงอยู่ในพระคาถาและมี สมาธิตั้งมั่นในกุศลจะเป็นตัวกันไม่ให้ตกนรก)


พระคาถา
กิญ จิ กุ สะ ระ กัม มัง กัต ตัง กิ ริ ยะ มะ มะ เน ทิ ตา ชิ ปัญญา เมยยะ กา ทะ เย เท วัค คะตา พะ นิ เว เทยยะ อะ ระ หะ โต โห ตุ กะ มะ นะ ยะ โภ สะ หะ นะ หุ ปา ปิ
พระคาถาพระโมคคัลลานะดับไฟนรกและภาวนาไม่ให้ตกนรก


พระคาถา
มะ สัจจัง มะ ระ คะ นัง มะ ระ ภะ โว เต โช ธัม มะ จะ นะ เต ระ สะ ปะ คะ เร สัพพะ รักขา เน เส โร อัม เห รัก ขัน ตุ ปัค คะ โต
พระคาถายอดพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ให้ภาวนาหายบาปและให้เห็นหน้าผู้มีบุญ


พระคาถา
สัท ธะ นัท ธะ โล
พระคาถาภาวนาและสอนให้ผู้อื่นภาวนาจะได้เห็นหน้าผู้มีบุญ


พระคาถา
อะ ตี ตะ โธ สัง อะ นา คะ ตะ โธ สัง คะ มัท ธะ เม ภัน เต กา ยะ กัม มัง วะ จี กัม มัง มะ โนกัม มัง สัพ พะ ปา ปัง วินาส สันตุ
พระ คาถาภาวนาล้างบาปทั้งมวลแล (ตามความเข้าใจของผู้แปลล้างบาปอาจจะแปลว่าชำระสิ่งที่ไม่ดี ที่เป็นอกุศลออกจากจิตใจและมุ่งทำความดีด้วยการทำสมาธิภาวนาด้วยพระคาถานี้ ให้ทรงอยู่ในจิต)


พระคาถา
อะ อิ อุ อะ ติ ปิ พัทธะ อุ ตา วา นะ โม พุท ธา ยะ พุท ธะ ระ สะ กา ธัม มะ ระ สะ กา สัง ฆะระ สะ กา อิน ทะ ระ สะ กา สัพ พะ สันตุ วินา สัน ตุ
พระคาถาภาวนากันผีหัวหลวง
1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ20 พฤศจิกายน 2557 21:57

    ผมติดตามตลอดไม่มีคาถาอื่นเพิ่มหรือครับจากตำราเล่มนี้

    ตอบลบ