อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

โน้ตพิณลายเต้ยหัวดอนตาล


(ซอล ซอล ซอล
มีซอล มีซอล ลาโดํ ลาซอล
โดํ ลา โดํ ซอล ลา มี ซอล โด
เร มี ซอล ลา ซอล มี เร โด
ลา โด ลา โด เร มี ซอล โด
ลา ซอล มี เร โด ลา โด เร...
โด ลา มี โด เร
มี้ เร โด ลา มี โด เร
โด ลา มี เร มี
ลา มี ซอล เร โด ลา โด เร)
มี เร โด ลา โด เร
มี โด มี เร โด ลา ซอล ซอล...

0 ความคิดเห็น: