อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

โน้ตพิณลายเชียงคานรำลึก


(ลาลา มี มี เรโดเรซอลมี มี
ลาลา มี มี เรโดเรโดลา โด
ลาลา มี มี เรโดเรซอลมี มี
ซอลลา มี มี เรโดเรโดลา โด
มีเร โด เรมีเรโดเรมีซอลเรมี
มีเร โด เรมีเรโดเรมีซอลเรมี
มีเร โด ทีลาซอลลาทีเรลา ลา
มีเร โด ทีลาซอลลาทีเรลา ลา
ซอล ลา ลา ซอลลาทีเรลา ลา.
ซอล ลา ลา ซอลลาทีเรลา ลา.) วนสองรอบสลับกับเสียงสูง


0 ความคิดเห็น: