อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

โน้ตพิณลายแห่ปราสาทผึ้ง


(มี ซอล โด ซอล ลา
เรโดเรโดลา ซอล ลา
โด เร ซอล เร มี
ลาซอลลาซอลมี เร มี
ลาซอลมี ซอล โด ซอล ลา
เรํโดํเรํโดํลา ํ ซอล ลา
โดํ ลา ซอล มี ลา โดํลาซอลมี
มีซอลเร โด เรมีเรโดลา ซอล ลา)

0 ความคิดเห็น: