อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

โน้ตพิณลายเซิ้งกระเบียน


(โด เร ลา เร โด ลา
ซอล มี เร มี ซอล โด ลา
โด เร ลา เร โด ลา
ซอล มี เร มี ซอล โด ลา
โดํ มี ํ ซอล ลา โดํ ลา
โดํ มี ซอล ลา โดํ ลา
มี ํ เรํ โดํ ลา ซอล ลา
มี ํ เรํ โดํ ลา ซอล ลา
โดํ มี ซอล ลา โดํ ลา
โดํ มี ซอล ลา โดํ ลา
โดํ โด เร มี ซอล มี
โดํ โด เร มี ซอล มี
ซอล เร โด ลา ซอล ลา
ซอล เร โด ลา ซอล ลา
โด เร มี เร โด ลา ซอล ลา
โด เร มี เร โด ลา ซอล ลา) เล่นซ้ำวน


0 ความคิดเห็น: