อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

โน้ตพิณลายเต้ยโขง


(ลา ซอลมีลา
ซอลโดํลา ซอลมีลา
มีลา ซอลมีลา
ซอลโดํลา ซอลมีลา
ซอลมี เรโดมี
เร ซอลมี เรโดลา
โดเรมี เรโดซอลลา
โดเรมี เรโดซอลลา) เล่นวนซ้ำหลายๆรอบ

0 ความคิดเห็น: