อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

โน้ตพิณลายเต้ยธรรมดา


(ลามี ลามีซอลโด
เรมี ลาซอล ลาซอลเรมี
ลาซอลซอลลาทีลาซอลมี ซอล..
เร ลา โด..เร มีซอลลา
ลามีซอลโดลาซอลมี
มีซอลเรโดลาเรโด
ซอล มีซอลเร มีโด ลาซอล
ลาซอลลามีซอลเร โดลาโดเรลาโด
ลาโด มีเร โดลาโด
ลาโด มีเร โดลาโด) ซ้ำวน0 ความคิดเห็น: