อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

การฝึกเล่นพิณ

การตั้งสายพิณ
การตั้งสาย พิณสี่สาย
การดีดพิณ
ลายแรกกับการเล่นพิณ

0 ความคิดเห็น: